วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

ฝึกปฏิบัติการเรื่องต่อไปนี้

- สร้างความคุ้นเคยกับพังก์ชันต่าง ๆ ของ Internet Explorer
- การใช้งาน Search Engine ในการสืบค้นข้อมูล
- การใช้งาน E-Book
- จาก Scenario ที่กำหนด ให้ทำการออกแบบเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สำหรับองค์กร
ให้ทำการค้นหาจาก Internet
ข้อมูลการตัดสินในควรประกอบด้วย
o รายละเอียด ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น RAM, Hard disk และอื่น ๆ
o ให้ทำการเปรียบเทียบราคาด้วย3. มอบหมาย Coursework Assignment
· การใช้งาน System Software
o Dos
o Windows
· การสร้าง Webpage ด้วย Application Software
· การออกแบบและตกแต่งตัวอักษรและรูปภาพด้วย Application Software
- ให้ออกแบบตารางเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้ MS Word- ให้ทำการสร้างตารางที่ได้ทำการออกแบบไว้โดยใช้ MS Access

การ Upload ข้อมูลขึ้นสู่ Web-Server
การใช้งาน FTP สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูล
การ Share ข้อมูลบนระบบเครือข่ายการดูแลความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน
ที่มา..http://comm-sci.pn.psu.ac.th/commsciweb/couse_outline/CA/870221.doc